برندگان جوایز قرعه کشی

برندگان قرعه کشی شرکت فرش مشهد هر سه ماه به قید قرعه شش نفر از مشتریان عزیزی که فرم های نظر سنجی همراه با فرش را تکمیل نموده اند به عنوان برنده اعلام می کند و یک تخته فرش 6 متری به آنها هدیه می دهد.

اسامی برندگان قرعه کشی فرمهای نظر سنجی از مشتریان فرش مشهد در سه ماهه دوم و سوم وچهارم 1394

سه ماهه دوم 1394:

1. آقای علیرضا اخوان از مشهد محل خرید: فروشگاه هاشمیه

2. آقای مرتضی نام آور از تهران محل خرید: فروشگاه نارمک

3. آقای محمد شریفی از گرگان محل خرید: فروشگاه گرگان

4. آقای عباسعلی صحاف از مشهد محل خرید: فروشگاه هاشمیه

5. آقای امیر خسروی از کرج محل خرید: فروشگاه کرج

6. آقای حسین قلی زاده از مشهد محل خرید: فروشگاه مجدسه ماهه سوم 1394:

آقای مجتبی رجبی ازگرگان محل خرید: فروشگاه گرگان
آقای اسماعیل حقیقت ازاصفهان محل خرید: فروشگاه اصفهان
آقای شایان میثمی از کرج محل خرید: فروشگاه کرج
خانم رضوانه اکبرزاده ابراهیمی از مشهد محل خرید: فروشگاه مجد
آقای سید حسین یوسفی از تهران محل خرید: فروشگاه هفت تیر
آقای هوشنگ افشار از کرج محل خرید: فروشگاه کرج
سه ماهه چهارم 1394:

آقای اسدالله هامانی از کرج محل خرید: فروشگاه کرج
آقای عبدالرشید گلستانی از گرگان محل خرید: فروشگاه گرگان 
آقای سید جلیل صیفی جاغرق ازمشهد محل خرید: فروشگاه معلم
آقای سید علی اکبر علائی نژاد از کرج محل خرید: فروشگاه کرج
آقای جمال تاجی از کرج محل خرید: فروشگاه کرج
آقای حسن مبارکی از مشهد محل خرید: فروشگاه مجد